O   N Á S

Czech                   English

"Mám docela jednoduchý vkus. Vždycky se spokojím s tím nejlepším."
"I have the simplest tastes. I am always satisfied with the best."

.
 Název:   Česká greyhound dostihová federace, o. s.  /  Czech Greyhound Racing Federation
 Právní forma:  občanské sdružení
 Účel:  dostihová organizace
 Sídlo:  Kovářova 12 / 26, 155 00 Praha 13
 IČO:  26645955
 Bankovní spojení:  51-0955010287/0100

.

 Vykonáváme svou dostihovou činnost na:   CZECH GREYHOUND TRACK PRASKACKA
 Právní vztah k závodišti:   Pronájem
 Vlastník závodiště:  Greyhound Company, a.s.
.
 Statutární orgány České greyhound dostihové federace,
(dále  jen společnosti):

Prezidium
zastupuje společnost ve statutárních záležitostech

Prezident federace
Ing. Zdenek Grondol

Vice-prezident federace
Rudolf Želinský

Člen prezídia federace
Jarmila Grondolová

.

Řízení společnosti svěřeno: sekretáři, (neboli řediteli) České greyhound dostihové federace

 Sekretář (neboli ředitel)  Rudolf Želinský  Řídí všechny (!) činnosti společnosti dle Stanov federace
 Asistentka

 dle pověření

 Podpora řízení

Tisková mluvčí  Ladislava Jurková  PR
.
 Dostihové aktivity:

 Dostihový manager:

 Uveden v Dostihovém programu  Řídí všechny činnosti během dostihů dle Dostihového řádu
.
 Spojení pro vyřizování veškerých činností: (smluvních, dostihových, tréninkových, apod.)
 Podatelna:  viz sídlo federace  Mobil:  +420 606 724 386
 Webová adresa:  www.cgdf.cz  Fax:  +420 251 624 175

UPOZORNĚNÍ - klikni zde    

 E-mail:  cgdf@cgdf.cz
a

   Členství

Česká Greyhound Dostihová Federace je přímým členem World Greyhound Racing Federation.
V řídící radě celosvětové sítě dostihových závodišť a dostihových organizací má ČGDF dva zástupce.

ŘÍDÍCÍ RADA WORLD GREYHOUND RACING FEDERATION V MELBOURNE

Alistair McLean
Velká Británie

Lars Wicander 
Švédsko

  Jan Wilson
Austrálie

   Sean Collins 
Irsko

Gary Guccione
USA
Ronald Sultemeier
USA

Richard Winning
USA
Hsu King Hoe
Vietnam
 John Stephens
Austrálie
Jerry Desmond
Irsko
Rudolf Želinský
Česká republika
Phill Bell
Filipíny
´
Craig Taberner
Austrálie
Zdenek Grondol  
Česká republika
Clive Murphy
Jižní Afrika
Manuel Vilar
Španělsko
Shane Brody
Jižní Afrika
Tony McNamee
Irsko
.

klikni zde     klikni zde     klikni zde     klikni zde


O nás


„Patřím k těm, které chrt neustále uchvacuje svou ušlechtilou krásou“.
„Patřím také k těm, kteří vidí-li chrta v běhu, zatají se jim dech.“
                                prezident České greyhound dostihové federace

Jsme spolkem lidí, kteří navazují na válkou a následným komunismem přetržené tradice českých pěstitelských spolků 30. let minulého století.
Oslovilo nás nadšení lidí oné doby a noblesa, která toto období provázela. Na 1. mezinárodní dostihy chrtů konané v Praze uchováváme trvalou vzpomínku a vykonáváme trvalou ceremonii z oné doby.   
Později byl chrt považován za buržoazní přežitek, (v určité době jej směla vlastnit pouze šlechta) který zbytečně ujídá chleba „pracujícímu lidu“ a počet chrtů, zvláště pak greyhoundů, se jak důsledkem druhé světové války, tak důsledkem režimu s „diktaturou proletariátu“, prudce snížil. Držení greyhounda bylo často spíše určitou revoltou proti „režimu“.

„Pěstění“ greyhoundů je naším cílem a to doslova. Pracujícím lidem jsme všichni z nás, a to také doslova.
Každý z nás máme své zaměstnání či povolání, fungují u nás ředitelé i řadoví či vedoucí zaměstnanci různých profesí, technici, učitelé, lékaři a většina z nich jsou „greyhoundáři“ každým coulem více než dvacet, třicet či čtyřicet let.
Své práci pro to, aby krásné plemeno v Česku nejen nezaniklo, ale rozvíjelo se a nebylo ochuzeno o nic, co ke svému životu potřebuje, se věnujeme po svém občanském povolání, ve svém volném čase, dobrovolně, a zdarma.

Na této činnosti nevyděláváme, ba právě naopak. Vkládáme do ní své vlastní finanční prostředky, vlastní čas a námahu.


Zástupci naší České Greyhound Dostihové Federace na své náklady přeložili knihu britského autora Marka Sullivana - The Ultimate Greyhound. Za překlad s odborné redigování textu knihy zaplatili 114.000,- Kč.
Pak uhradili nakladatelství, které knihu vydávalo, značnou část nákladů na vydání této knihy a to ve výši více než půl milionu Kč. Bez tohoto finančního vkladu by nakladatelství knihu nevydalo, neboť se obávalo, že o ni nebude zájem. Pro jistotu bylo před původní název přidáno slovo Chrti a celý název knihy v české verzi tedy zní:
Chrti - Nepřekonatelný greyhound.

Již pouhé ohlášení jejího vydání v češtině způsobilo v Česku, na Slovensku a dokonce i v Polsku pořádný poprask!
Taková kniha na českém trhu citelně chyběla. Do té doby na českém trhu bylo možno nalézt knihu o péči o papouška, rybičky, morče, či běžné psy, avšak o greyhoundovi ani náhodou.
Knihu vyhledávají veterinární lékaři, chovatelé i majitelé chrtů všech plemen. 

Britský autor díla byl naším zájmem nadšen a s překladem a vydáním české mutace jeho práce souhlasil.
Autorská práva nebyla publikováním jeho textů porušena. Zároveň autor souhlasil s tím, aby do české mutace tohoto jeho díla bylo včleněno několik stránek navíc, a to s prezentací práce naší České greyhound dostihové federace.

Překlad knihy byl odborně redigován. Nejedná se tedy o jakýsi pokoutní překlad a parazitování na díle jiného.
Knihu přeložila paní Věroslava Ončáková a odbornou revizi přeložených textů provedla MVDr. Zuzana Svobodová.

„Kdybyste neučinili již nic jiného pro chrty a chrtaře prospěšného, než že jste vydali tuto knihu, udělali jste pro chrty moc“, sdělil členům prezidia federace mezi jinými i např. pan Petr Karel, majitel tří greyhoundů.
"Chrti si to zaslouží", říkají zástupci ČGDF.

klikni zde

Vydání knihy jsme ještě slavnostně pokřtili v galerii Miro v kostele Sv. Rocha na Strahovském nádvoří v Praze 1.
Kmotry knihy jsou Heidi Janků a Osmany Laffita.


„Pěstíme“ si naše greyhoundy, jak to jen jde. A že nám to jde, jsme neustálým terčem kritiky členů jiných spolků. Jsme terčem anonymů (jednu anonymku se nám dokonce podařilo vypátrat!), udání na různé instituce, různých pomluv různého druhu, a mnohým z nás je hrubě zasahováno i do soukromé oblasti a dokonce i do zaměstnání.

Co kdo z takových lidí shledává destrukčně účelným, je použito proti nám. Jednou prý svou práci neumíme, hned na to jsme prý profesionálové (to by byl "těžký hřích"!). Jednou má být námi pronajaté závodiště jako jediné v zemi pro chrty nejvhodnější – a tudíž  má být pro všechny bez rozdílu (i pro ty, kteří nejsou členy našeho spolku, neplatí členské příspěvky a ani nikterak nepracují, jen na závodišti piknikují) a hned na to je prý totéž závodiště nekvalitní a lákají jiné – přijďte chrtaři k nám, nebo jinam, hlavně (!) ne k nim. klikni zde - (všem bez rozdílu)
Kultura, kterou jsme do naší „branže“ v mnohém vnesli, má být dle takových lidí snobárnou. Dle takových si zřejmě nesmíme "za své", "na svém" a ve svém volném čase - dělat to, co se nám všem líbí.

Přinesli jsme kulturu organizační, vztahovou, ve stolování i v oblékání na závodišti. Za to jsme do dnes kritizováni. Nezvyklá byla pro mnohé dokonalá organizace dostihového dne, vyžadování dodržování dohodnutých pravidel potvrzených přihláškami, důraz na dodržování zásad základní občanské slušnosti. Tupeny jsou upravené stoly s jídlem či naše jednotné odění funkcionářů dostihu do posud. Naše nadšení a kreativita v tom, aby společně strávený den nebyl jen o vyžití našich zvířat, ale i oslavou chrta, končí odsuzováním všeho co není děním ryze sportovním.

Tupou kritikou jsou napadány naše doprovodné programy o přestávkách mezi běhy nutnými pro údržbu dráhy a také přítomnost celebrit na našich dostizích - je o závisti neuměle skryté do odsuzujících výroků.
Proč dostihový sport chrtů by se měl lišit od dostihového sportu koní, na to takoví kritici odpověď nemají.
Vyznívá z nich však - vždy to tak bylo a vy jste přišli se změnami a to je "špatně"!
No nepřišel jsi s tím ty, viď? - dodáváme my.
Někteří pomaloučku, polehoučku zkoušejí fungovat podle nás, někteří stále nadávají na naše novoty a současně se snaží fungovat podle nás.
Tak jako tak – postupně se podle nás "v naší branži" leccos mění a to nás těší.
.

klikni zde


Děláme si to „svoje“, nikoho si nevšímáme a nestačíme se divit, jak si mnozí neustále všímají nás.
My svůj vzácný čas raději věnujeme „pěstění“ greyhoundů.

Pěstit s námi může každý majitel chrta, jestliže je mu naše kultura blízká, avšak případné prospěcháře předem odrazujeme.
K dosažení nejpřesnějšího nástinu naší vnitřní kultury si vypomůžeme citací části etického kodexu celosvětové humanitární organizace Lions-club:

H
ledat úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.

Hledání výhod, které nenáleží, a to až do úplné ztráty sebeúcty, je zvláště v naší „branži“ časté.

Protože zápřah našich členů při „pěstění“ chrtů, množství odevzdané práce, vložených financí, finanční i technické podpory pro společnou věc je roven svou potřebou humanitární práci kterékoli humanitární organizace, neboť obecně amatérský sport a zvláště pak náš dostihový, jako jeden z nejnáročnějších je velmi prodělečnou věcí a nemohl by se bez výjimečné podpory a dotace členů vůbec konat,  je jakékoli zneužívání výhod z těchto ušlechtilých počinů vzniklých jedním z nejvážnějších morálních lapsusů vůči členům.  

Nemáme jakoukoli podporu státu, města či jiného státního subjektu, vše potřebné si hradí členové sami ze svého a přesto můžeme mít k dispozici více, než louku a stopky v mobilu.
.


Pěstění našich chrtů, jejich všemožné opečovávání a vytvoření co možná nejideálnějších podmínek pro ně je naší radostí a dosáhli jsme v tom mistrovství v takové úrovni, že nazýváni jsme dle vnějších formálních znaků – profesionály.
A tak naši chrti, jelikož jsou vyšlechtěni jako honiči a honit nutně potřebují, jinak jim hrozí i vážné nemoci, běhají u nás v nejideálnějších podmínkách pro ně, jakých je možno v amatérském prostředí dosáhnout – písková běžecká dráha s klopenými zatáčkami, optimální dostihový systém, atd., oslavován je u nás chrt, který je nejrychlejší stejně jako ten, kterému se chce běhat pomaleji. Chrti, kteří už s dostihováním skončili, zapojováni jsou do jiného společného dění u nás jiným způsobem. I za tuto kreativitu jsme si vysloužili mnoho kritiky (!)
.


A tak si hrajeme, tu jsme za profesionály, tedy co se péče o zvířata týče, a tu zas si neváháme hrát, o chrtech zpívat, tančit, a jinak všemožně oslavovat chrta, který pro nás zúčastněné je prostě – diagnózou. 
Z počinu členů naší federace vzniklo několik písniček o chrtech, a to finančním vkladem v hodnotě cca několik desítek tisíc korun, které se nikdy nevrátí. Přesto, že to bylo od počátku všem jasné, členové naší federace s mnohými umělci - zpívali v nahrávacím studiu - jako o život. 
-


Svou poctivou prací v dostihové oblasti jsme si po třech letech vysloužili uznání skutečných profesionálních organizací a byli jsme v loňském roce (r. 2006) přijati do řad celosvětové organizace World Greyhound Racing Federation. Získali jsme z titulu členství dvě místa v řídící radě WGRF. A to je už co říci. Můžeme hlasovat, volit, schvalovat, navrhovat a různě ovlivňovat různé záležitosti v celosvětovém dění v oblasti dostihového sportu chrtů.
Kromě Ostrovní Evropy, Ameriky, Asie, Austrálie a Nového Zélandu, jsme po Švédsku druhou národní organizací Continentální Evropy, která jako sdružení amatérů dosáhla přímého členství v této celosvětové síti dostihových organizací a závodišť.
-

 
Na nedávné Mezinárodní konferenci WGRF v Melbourne v Austrálii (září 2007), kam jsme přiletěli v počtu pěti delegátů, jsme si vysloužili dokonce i nelíčeného užaslého uznání našeho výjimečného přístupu k naší práci, takže jsme přijali množství gratulací zástupců z celého světa po prezentaci celého našeho dění.
DVD s naší prezentací bylo jedno z nejvíce žádaných. Když jejich počet při rozdávání došel, notně se z předaných již dívídíček v prostorách hotelu, kde probíhala celosvětová konference všech dostihových organizací světa, kopírovalo. Druhý den bylo zasedání australské A.G.T.O.A.  zahájeno naší českou prezentací.

Někteří nám ihned po skončení prezentace veřejně sdělili, že kdybychom pro ně taktéž něco podobného vymysleli, pošlou nám několik greyhoundů zdarma, když je jich v Česku tak málo - tak byli dostihovým děním v našem provedení uneseni.
Užasli také nad tím, jak moc jsme vynaložili na tak malý počet chrtů v Česku. My zase jsme užasli nad tím, že za to, za co jsme v Česku lidmi z naší "branže" neustále kritizováni a snižováni, je zde považováno.
No, není to poprvé, kdy schopní z Česka dosáhnou uznání nejdříve v zahraničí, existuje to i v jiných oblastech.
-


Co si více přát? Podmínky pro běhání chrtů nikdy nebyly v Česku na takové úrovni, takový „koktejl“ zdánlivě neslučitelného, aby pohledal. Profesionalismus v technických podmínkách závodiště, profesionalismus v práci v  přístupu k průběhu dostihů i tréninků, kde je nemilosrdně vše podřízeno oprávněným potřebám greyhoundů, (ani žádosti páníčků například o opakování běhu greyhounda v jednom dni nikoho nezlomí), amatérský zápal v péči o greyhounda a po práci - legraci a přátelské posezení.

Proto, až uslyšíte greyhounda Báju, sedmiletého veterána, který ve známé naší písni zve ostatní chrty na naše závody, můžete si zazpívat s námi:
Bájo, kam jdeš – na Praskačku!
Co je tam dnes – chrtí dostih!                                          klikni zde
Cato kam jdeš? – na Praskačku!
Vem mě sebou – tak pojď Cato!      


A pro ty, které to zajímá, můžeme prezentovat body Etického kodexu Lions klubu, z něhož vycházíme:
Svou víru v důstojnost svého povolání prokazovat činorodou snahou, abych zasloužil uznání, že jsem něco vykonal.
H
ledat úspěch a žádat přiměřenou odměnu či užitek jako něco, co mi právem náleží, avšak neusilovat o žádný užitek nebo úspěch za cenu ztráty sebeúcty hledáním výhod, jež mi nenáleží.
M
ít na mysli, že pro vybudování vlastní existence není nutné zničit existenci někoho druhého, být loajální ke svým klientům a obchodním přátelům, a pravdivý sám k sobě.
P
ři vzniku pochyb o čistotě a spravedlivosti svého postoje či jednání vůči svým bližním, hledat důvod pochyb především u sebe.
V
přátelství vidět cíl a ne účel světící prostředek. Chápat, že právě přátelství není měřeno službou jednoho druhému, že opravdové přátelství nic neočekává, službu však přijímá v tom duchu, v jakém byla prokázána.
S
vým bližním pomáhat, nešťastným útěchou, slabým podporou a potřebným svým jměním.
B
ýt obezřetný s kritikou a štědrý s chválou. Budovat, ne ničit.
-

    Nemyslíme pouze na sebe, na chrty majitelů výhradně našeho spolku. Umíme podpořit i 
    „konkurenční“  dostihové dráhy.  Jde nám totiž především o chrty.

 
 ●  Někteří z našich členů věnovali určitý finanční příspěvek na obnovu lednické dostihové dráhy poničené povodněmi.

     Potěšeni jsme byli poděkováním jejích zástupců - vpravdě noblesním způsobem včetně nádherné kytice.

     Cermoniál byl jedním z bodů programu jednoho z našich dostihových dnů.  

 

 ●  O něco dříve jsme pomohli určitým způsobem také, a to dostihové dráze v Mladé Boleslavi, na které probíhaly   

     přípravy na MS pořádané ČMKU/FCI. Požádán byl pan Ing. Zdenek Grondol o možnost specielního   

     vstupu do areálu našeho závodiště – a to za účelem změření a pořízení fotografií našich startovacích boxů.

     Pan Grondol vyjádřil souhlas a informoval správce našeho závodiště, aby zástupce dráhy z Mladé Boleslavi do 
     areálu vpustili a byli jim všemožně nápomocni. Stalo se. Veškeré přípravné práce na dostihové dráze v  Mladé 
     Boleslavi byly zdárně dokončeny, včetně nových startovacích boxů.

     Pozdravili jsme pořadatele zmíněné dostihové dráhy ještě prostřednictvím našich webových stránek a popřáli jim 
     úspěch při pořádání tohoto významného dne.

 klikni zde  

 Léto 2007


Co o nás napsali - časopis  PRESTIGE LIFE STYLE
1. strana         2. strana         3. strana       4. strana

.

GREYHOUND TRACK PRASKAČKA
DOSTIHOVÁ DRÁHA PRASKAČKA

Dostihová dráha chrtů greyhoundů Praskačka - špička kontinentální Evropy

Technické parametry chrtí dostihové dráhy Praskačka odpovídají a v některých případech
 i předčí profesionální dostihové dráhy greyhoundů ve světě

.

Pořadatel dostihů greyhoundů:
Grehound race organizer:

Logo
dostihové dráhy chrtů Praskačka
Greyhound race track Praskačka logo

Česká greyhound dostihová federace je členem
World Greyhound Racing Federation
The Czech greyhound racing federation is a member of the
World greyhound racing federation


 

Hlavní strana webu CGDF - ZDE

     Hlavní strana webu WGRF - ZDE

     
Historie dostihové dráhy Praskačka
History of the Praskačka racetrack
Parametry dostihové dráhy
Praskačka racetrack parameters
 
Parametry dostihů ČGDF
Racing parameters CGRF
Parametry dostihového dne
Racing day parameters
 
Po dálnici z Prahy až do Praskačky Mapa D11
Route from Prague to Praskačka
Letecký snímek dostihové dráhy chrtů Praskačka
Picture of racetrack taken from the air
 
Parkovací prostory dostihové dráhy Praskačka 
Parking place at Praskačka
Ubytování u dostihové dráhy Praskačka
Accomodation near the Praskačka racetrack
 
Mimodostihové aktivity členů ČGDF
Other than racing activites of CGRF members
Členství v ČGDF
08.02.2008
.

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation