D O K U M E N T Y

České Greyhound Dostihové Federace

 1

 Zakládací dokumenty

 1

 Institutive documents

 1.1

 Stanovy - aktualizované znění - 17.03.2010

 1.1

 Articles of incorporation
 1.2

 Jednací řád - Sněmu

 1.2

 

 1.3

 Razítka ČGDF a oprávnění k užití

 1.3

 

 

 2

 Povolení - vnější pravidla

 2

 Permissions

 2.1

 Schválení - Řád pro ochranu ...

 2.1

 

 2.2

 OSA

 2.2

 

 2.3  Rozhodnutí KVS - Stanovení podmínek pro konání svodu  2.3  
 2.4  Souhlas obecního úřadu  2.4  

 

 3

 Předpisy - vnitřní pravidla

 3

 Inner Regulation

 3.1   

 Řády

 3.1   

 Rules

 3.1.1

 Dostihový řád - aktualizované znění - 26.03.2010

 3.1.1

 Rules of Racing  - updated version!

 3.1.2  Antidopingový řád - aktualizované znění již brzy!  3.1.2  Antidoping rules - updated version soon!

 3.1.3

 Tréninkový řád

 3.1.3

 Rules of training
 3.1.4  Provozní řád areálu závodiště - bude aktualizováno!  3.1.4

 Service regulations - updated version soon!

 3.1.5

 Pravidla pro udělení ocenění "Zlatý chrt" - aktualizace brzy!

 3.1.5  Rules of evaluation of the "Golden Greyhound" - updated version soon!
 3.1.6  Pravidla fotosoutěže - bude aktualizováno!  3.1.6  Rules of the photography contest - updated version soon!
 

 3.2

 Pokyny

 3.2

 Directions

 3.2.1

 Sazebník cen a poplatků - aktualizované znění 11.03.2010

 3.2.1

 Tarif of fees  - updated version!

 3.2.2

 Jak se stát členem ČGDF - bude aktualizováno!

 3.2.2

 How to become a CGRF member - updated version soon!Služe

 3.2.3

 Vedení pokladny

 3.2.3

 

       
 3.3  Technická pravidla - pouze pro oprávněné osoby  3.3  Technical regulations - for authorised persons only
 3.3.1  Manuál pro obsluhu časomíry (PC)  3.3.1  
 3.3.2  Manuál pro obsluhu časomíry  3.3.2  
 3.3.3  Manuál pro obsluhu elektronické váhy  3.3.3  
 3.3.4  Manuál pro obsluhu videosystému - elektron. rozhodčích  3.3.4  
 
 3.4  Dress code - pravidla pro oblékání - nové znění brzy!  3.4  Dress code - new version soon!
 
 3.5  Propozice k dostihům - dále viz. dostihový kalendář  3.5  Racing propositions - further see the racing calendar
 

 4

 Přihlášky

 4

 Registrations - will be updated!

 4.1 

 Přihláška k členství v ČGDF  - aktualizované znění 26.03.2010

 4.1 

 Application form for membership CGRF - updated version!

 4.2 

 Přihláška k tréninkům  word - aktualizované znění 26.03.2010

 4.2 

 Application form for trainings - updated version!

 4.

 Přihláška k dostihům  word - aktualizované znění 26.03.2010

 4.

 Application form for races- updated version!

 4.4

 Přihláška do Greyhound Schooling Academy

 4.4

 Application to the Greyhound Schooling Academy

 4.5  Registrace na dostihovou sezónu - nové dne 26.03.2010  4.5  Registration to the racing season - new version soon!
 

 5

 Licence

 5

 Licences

 5.1  Dostihová kniha - Licence - vzor k vyplnění  5.1  Registration book - Licence
 

 6

 Publikace

 6

  Publications

 6.1

 Dostihový program - viz dostihový den

 6.1

 Race program

 6.2

 Informační buletin

 6.2

 Information bulletin

 

 7 

 Smlouvy - náhled pouze pro oprávněné osoby

 7 

 Contracts - can be viewed by authorised persons only

 7.1

 Dodavatelské smlouvy

 7.1

 

 7.2

 Sponzorské smlouvy

 7.2

 

 7.3

 Smlouvy o reklamě

 7.3

 

 7.4

 Nájemní smlouvy

 7.4

 

       
 

Právní informace: Informace webu nezaručují naprostou bezpečnost a bezchybnost,  informace zde obsažené mohou být  poškozeny, pozměněny, ztraceny, zničeny, opožděny nebo mohou být neúplné z důvodů chyby přenosu webové stránky do Vašeho počítače. V případě problémů se zobrazením jakékoliv stránky zavřete prohlížeč a znovu jej otevřete. Pokud problém přetrvává, obraťte se na Vašeho správce systému. Jakýkoliv dokument si mohou oprávněné osoby vyžádat v e-mailové podobě. Česká greyhound dostihová federace nenese žádnou odpovědnost za případné nepřesnosti či chyby v překladu jakýchkoliv textů.

Information on the web cannot be guaranteed to be secure or error free as information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete because of errors during web page data transmissions to your computer . In case of any problems close the internet browser and reopen the web page. If the problem persits, contact your system administrator. Any document can be required in e-mail by authorised persons. The Czech Greyhound Racing Federation does not accept liabilty for any errors or omissions in the translation of any texts.